Ηλεκτρονικές Πηγές Ηλεκτρονικές Πηγές

1) Ενιαίος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

σύντομα με περισσότερες πληροφορίες

 

2) Βάσεις διαθέσιμες από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες). Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το θεωρεί ως καίρια πληροφοριακή πηγή και παρέχει σύνδεση με τις βάσεις του για χρήση της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

 

3) Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) αποτελεί, σήμερα, τη φυσική υλοποίηση μέρους του πρώτου από τους τέσσερις βασικούς στόχους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), και, κατ' επέκταση, και του δεύτερου στόχου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 17 ν.3404/2005 (ΦΕΚ/Α/260/17.10.2005): "η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους".

 

4) Ζέφυρος – Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ο Ζέφυρος δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βασικός άξονας κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του ήταν να αποτελέσει ένα ομοιογενές περιβάλλον για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας για αποθήκευση αναζητήσεων και εγγραφών κ.α.

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα

 

 

ψηφιακή σύγκλιση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)