Τοπικές υπηρεσίες Τοπικές υπηρεσίες

Οι τοπικές Βιβλιοθήκες του TEI Ιονίων Νήσων  προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν τα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες χρηστών και διαθέτουν κάρτα μέλους:

Α) Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του TEI Ιονίων Νήσων. Για την απόκτηση κάρτα μέλους απευθυνθείτε στις τοπικές βιβλιοθήκες.

Β) Φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή σε κάποια Σχολή του TEI Ιονίων Νήσων. Για την απόκτηση κάρτα μέλους απευθυνθείτε στις τοπικές βιβλιοθήκες.

Γ) Οι φοιτητές του εξωτερικού από προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS). Για την απόκτηση κάρτα μέλους απευθυνθείτε στις τοπικές βιβλιοθήκες.

Δ) Εξωτερικοί χρήστες που διαθέτουν κάρτα μέλους.Για την απόκτηση κάρτας μέλους απευθυνθείτε στις κατά τόπους Βιβλιοθήκες.

Η ιδιότητα του χρήστη επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της «Ταυτότητας Βιβλιοθήκης» (Κάρτας Μέλους). Η έκδοση της «Ταυτότητας Βιβλιοθήκης» πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία με την προσκόμιση από τον χρήστη της αστυνομικής και της φοιτητικής ταυτότητας (η τελευταία όταν υπάρχει). Η «Κάρτα Μέλους της Βιβλιοθήκης» χρησιμοποιείται µόνο από τον κάτοχό της και δε μεταβιβάζεται. Η παραλαβή της Κάρτας συνεπάγεται και αποδοχή όλων των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση απώλειας της προσωπικής τους «Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης» οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό της και να μεριμνήσουν για την επανέκδοσή της.

 

Υπηρεσίες Δανεισμού

Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες, στους χρήστες της Βιβλιοθήκης, είναι ο δανεισμός των βιβλίων. Στις υπηρεσίες δανεισμού περιλαμβάνονται οι δυνατότητες ανανέωσης της περιόδου δανεισμού και κράτησης ενός δανεισμένου βιβλίου.

Η διάρκεια δανεισμού, εξαρτάται από την ιδιότητα του µέλους. Συγκεκριμένα:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές: μέχρι 5 βιβλία για 15 ημέρες.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: μέχρι 4 βιβλία για 15 ημέρες.
  • Επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό: μέχρι 7 βιβλία για 30 μέρες
  • Διοικητικό προσωπικό: μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες.
  • Εξωτερικοί χρήστες: μέχρι 2 βιβλία για 7 ημέρες (εφόσον έχουν φοιτητική ταυτότητα).

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επεκτείνει την κράτηση ενημερώνει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ώστε να γίνει ανανέωση της κράτησης του βιβλίου. Η διαδικασία ανανέωσης μπορεί να γίνει μέχρι τρεις φορές. Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανανέωση της κράτησης σε περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης το έχει ζητήσει.

 

Καθυστερημένη Επιστροφή - Απώλεια Βιβλίου

Για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ή καθυστέρησης του δανειζόμενου υλικού, τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Διαδανεισμός

Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες, παρέχει στους χρήστες-μέλη της τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων. Δικαίωμα διαδανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης που είναι μέλη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να παραγγείλουν βιβλία από άλλες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για τεκμήρια που δεν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό πριν προχωρήσουν στην παραγγελία, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον κατάλογο των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και τις ηλεκτρονικές πηγές για υλικό που τυχόν υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη ή διατίθεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που το υλικό δεν υπάρχει, συμπληρώνουν την αίτηση διαδανεισμού και την καταθέτουν στους αρμόδιους βιβλιοθηκονόμους.

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού εξαρτάται από το είδος του και τον τρόπο αποστολής και κυμαίνεται από 2-30 ημέρες. Τα βιβλία επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη-προμηθευτή μέσα στην προθεσμία που έχει ορίσει.

Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, να συμπληρώνουν τα ορθά και πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία των αιτημάτων τους και να τηρούν τους κανόνες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993, Ν. 2819/1999, Ν.3049/2002 και Ν.3057/2002).

Οι όροι δανεισμού και χρήσης του υλικού καθορίζονται από τις προμηθεύτριες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που παραλήφθηκε, στο προσωπικό της υπηρεσίας τις ώρες και μέρες λειτουργίας της.

 

Πληροφόρηση & Εκπαίδευση χρηστών:

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί γραφείο Πληροφόρησης για τους Χρήστες παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης ώστε να ενημερωθούν κυρίως οι φοιτητές για τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το χώρο και το υλικό της, προκειμένου να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έντυπες και ηλεκτρονικές, αλλά και τον παρεχόμενο τεχνολογικό εξοπλισμό.

- Διαχείριση της πληροφοριακής συλλογή της Βιβλιοθήκης.

- Συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό για την οργάνωση και κατάρτιση της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού.

- Ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

- Δυνατότητα πρόσβασης στον on-line κατάλογο της βιβλιοθήκης και σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία με τα οποία οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα παραγωγής, επεξεργασίας, δημοσίευσης και διάδοσης της πληροφορίας.


Χρήση Τεχνικής Υποδομής

Οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διαθέτουν αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της και η χρήση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των εκάστοτε βιβλιοθηκών.

 

 

ψηφιακή σύγκλιση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)